50% پکیج 20 نکته طلایی
25% پکیج ورکشاپ حرفه ای
20% پکیج مدرس ماندگار
30% پکیج مشاور عروس
100% پکیج امنیت اینستاگرام
20% خدمات مشاوره
30% پکیج امنیت اینستاگرام
100% سمینار مشتری فرمانرواست
25% پکیج رهبری بازار
20% استفاده از همه پکیج
35% پکیج برند شخصی
30% پکیج کشف مشتری
شانستو برای برنده شدن امتحان کن!