۳۰% پکیج رهبران آینده
۲۵% پکیج سمینار بتا
۲۰% پکیج مدرس ماندگار
۳۰% پکیج مشاور عروس
۱۰۰% پکیج امنیت اینستاگرام
۲۰% خدمات مشاوره
۳۰% پکیج امنیت اینستاگرام
۱۰% پکیج رهبران ماندگار ( ویژه مدیران سالن زیبایی)
۲۵% پکیج رهبری بازار
۲۰% استفاده از همه پکیج
۳۵% پکیج برند شخصی
۳۰% پکیج کشف مشتری
شانستو برای برنده شدن امتحان کن!