شرکت پرتو توسعه کسب و کار زاگرس (کافه وب ) اینجاست تا با کنار هم اوردن ارتباطات یکپارچه بازاریابی ، رویکرد تخصصی وب و دیجیتال ، هنر و خلاقیت ارتباطی ، نگرش سنتی در استراتژی بازاریابی و تبلیغات کسب و کارهای ایرانی را تغییر دهد.ما دریافته ایم رشد غیر قابل انکار اثرگذاری محتوا، شبکه های اجتماعی ، موبایل و رسانه های دیجیتال از یک سو و عدم تمرکز شرکت های ایرانی بر مباحث تخصصی بازاریابی انلاین از سوی دیگر ضرورت وجود شرکت پرتو توسعه کسب و کار را به وجود آورده است.