پروفایل اساتید

مصطفی رحمتی

مصطفی رحمتی

بازاریابی و فروش

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی از دانشگاه علوم تحقیقات خوزستان
مشاور استراتژی فروش و بازاریابی
مدرس دوره های:
مذاکرات قدرتمند فروش
نهایی سازی فروش
تحلیل تیپ‌های شخصیتی و زبان بدن آنها
پرزنت مشتری به سبک فروشندگان داستان‌گو
سبک زندگی یک فروشنده